Stel hier uw vraag
Mail ons >
Of

Bel ons
+31 (0)43 204 30 23

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Gedeponeerd onder nummer 14088198 bij de Kamer van Koophandel te Limburg.
Algemene levering – en betalingsvoorwaarden:
1 Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van JURA BV en voor alle overeenkomsten betreffende de verkoop en/of
levering door JURA BV van goederen. Diensten en/of adviezen. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de klant
deze algemene voorwaarden onder uitsluiting van alle andere voorwaarden.
2 Offertes en Opdrachten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. Opdrachten worden door JURA BV
schriftelijk bevestigd door middel van de orderbevestiging of, bij gebreke daarvan, door factuur. JURA BV wordt slechts
gebonden door deze bevestiging.
3 Prijzen
Alle prijzen zijn af fabriek, exclusief B.T.W. en exclusief verpakking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn
gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding, respectievelijk bevestiging geldende kostenfactoren, belastingen, koersen e.d..
Wijzigingen daarin, voordat levering is voltooid, geven JURA BV het recht tot doorberekenen daarvan dan wel tot het annuleren
van de aanbieding of het geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaren van de overeenkomst, zulks zonder gerechtelijke
tussenkomst of verplichting tot schadevergoeding.
4 Aflevering
De aflevering vindt plaats op het tijdstip of in de periode, in de bevestiging vermeld. Indien de bevestiging levering op afroep
vermeldt, zullen alle goederen binnen 12 maanden na de datum van de bevestiging volledig door de klant worden afgenomen.
JURA BV heeft het recht om in gedeelten te leveren. Het staat JURA BV vrij, waar zulks gebruikelijk is, tot 10% meer of minder
dan in de orderbevestiging vermeld staat, te leveren en overeenkomstig te berekenen.
Indien de klant de goederen niet op de overeengekomen datum heeft afgenomen, worden de goederen opgeslagen voor
rekening en risico van de klant.
Indien de gegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, naar JURA BV ´s oordeel niet tijdig in haar bezit zijn,
is JURA BV gerechtigd na overleg met de klant een nieuwe leverdatum vast te stellen en de prijs te herzien of de overeenkomst
ontbonden te verklaren.
Overschrijding van overeengekomen levertijden door JURA BV levert geen wanprestatie op en geeft de klant geen recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of te beëindigen en/of vergoeding van schaden door hem of derden geleden,
te vorderen.
Levering vindt plaats af fabriek, tenzij in de bevestiging anders vermeld. Handelstermen dienen volgens de incoterms ( laatste
uitgave ) te worden uitgelegd. Indien en voor zover de Incoterms afwijken van de bevestiging prevaleert de laatste.
5 Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van JURA BV totdat alle vorderingen die JURA BV heeft
of zal verkrijgen op de klant, uit welken hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Zolang de eigendom van de goederen niet op de
klant is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander
recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
De klant is verplicht de goederen, die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van JURA BV te bewaren.
Als de klant in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is JURA BV
gerechtigd de goederen terug te nemen, die onder eigendom voorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn. Dit
vermindert niets aan de overige rechten, die JURA BV toekomen.
6 Reclames
Klachten over hoeveelheden en over gebreken, die bij de levering door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden
vastgesteld, dienen binnen acht werkdagen na levering schriftelijk aan JURA BV kenbaar te worden gemaakt.
Klachten over gebreken, die bij levering niet door een normale zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen
acht werkdagen na ontdekking schriftelijk aan JURA BV kenbaar te worden gemaakt.
Ieder recht van reclame vervalt, indien:
• Klachten niet schriftelijk binnen de gestelde termijn worden kenbaar gemaakt;
• JURA BV niet de gelegenheid wordt gegeven, klachten te plaatse op hun gegrondheid te ( doen ) onderzoeken;
• Gebruik der goederen wordt voortgezet;
• Levering meer dan een jaar tevoren heeft plaatsgevonden.
7 Aansprakelijkheid
JURA BV is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen( daaronder begrepen gevolgschade ), als direct of indirect
gevolg van door JURA BV gegeven adviezen, van de verrichte werkzaamheden, van het niet leveren van of enkel toepassen of
gebruiken van de goederen.
JURA BV is slechts aansprakelijk voor gebreken ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten. Indien JURA BV klachten over
dergelijk gebreken gegrond acht, zal zij – te hare keuze:
• De gebreken herstellen;
• Vervangende goederen leveren tegen teruggave van de gebrekkige goederen;
• De overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden verklaren en de koopsom retourneren tegen teruggave van
de gebrekkige goederen.
JURA BV is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesse ( daaronder begrepen gevolgschade ), welke herstel,
verwijdering of vervanging hebben veroorzaakt als direct of indirect gevolg van de gebreken.
De klant zal JURA BV vrijwaren van iedere claim van derden ter zake.
8 Rechten van Industriële Eigendom
JURA BV behoudt de eigendom en het auteursrecht van alle door JURA BV verstrekte prijsopgaven, software,tekeningen,
specificaties en andere gegevens, welke slechts met JURA BV schriftelijk toestemming mogen worden gekopieerd.
De klant zal alle van JURA BV te ontvangen gegevens als strikt vertrouwelijk behandelen en deze gegevens niet dan met de
schriftelijke toestemming van JURA BV aan derden doorgeven.
Software, tekeningen, clichés, matrijzen, werktuigen ( ook indien samenwerking met of op kosten van de klant vervaardigd ) en
de daarmede vervaardigde producten mogen zonder schriftelijke toestemming van JURA BV niet worden nagemaakt. Matrijzen
en werktuigen blijven uitsluitend JURA BV ´s eigendom, ook indien de klant opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging of de
kosten daarvan heeft betaald.
De klant zal JURA BV vrijwaren van alle aanspraken van derden wegens iedere inbreuk op een recht van industriële eigendom,
verband houdend met de fabricage levering of het gebruik van een product of een uitgevoerde dienst, vervaardigd of verricht
volgens voorschriften van de klant.
9 Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij de bevestiging anders vermeldt. Alle betalingen dienen
zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden. Betaling heeft eerst plaatsgevonden, nadat JURA BV bericht van bijschrijving
op een van haar rekeningen heeft ontvangen. JURA BV heeft het recht 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand op
niet op tijd betaalde bedragen in rekening te brengen. Alle kosten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke
laatste op 10% van het factuurbedrag worden gefixeerd, vallende op de inning en invordering van niet tijdig betaalde bedragen,
zijn voor rekening van de klant.
10 Opschorting
Indien de klant met enige betaling in verzuim is, is JURA BV niet verplicht de lopende overeenkomst verder uit te voeren en kan
JURA BV de overeenkomst zonder rechtelijk tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht van JURA BV om
nakoming te vorderen en/of verplichting van de klant om JURA BV schadeloos te stellen.
De klant is verplicht, ook na het tot stand komen van de overeenkomst, tot genoegen van JURA BV zekerheid te stellen voor
betaling van koopprijs, vracht en overige kosten. Zolang deze zekerheid niet is gesteld, is JURA BV niet verplicht de
overeenkomst verder uit te voeren en kan JURA BV de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden verklaren,
onverminderd de verplichting van de klant zijn deel van de overeenkomst uit te voeren of JURA BV schadeloos te stellen.
11 Onvoorziene Omstandigheden
Ingeval van oorlog, onlusten, brand en andere rampen, gebrek aan grond- , hulp- en brandstoffen, bedrijfsstoring, staking,
uitsluiting, overheidsingrijpen, verkeersstoornissen, ook tengevolge van weer en andere omstandigheden, onverschillig of een
en ander plaats vind in JURA BV ´s eigen bedrijf of in JURA BV´s toeleverende bedrijven of transportondernemingen, en in alle
omstandigheden die JURA BV niet heeft kunnen voorkomen of afwentelen, alsmede in geval van zodanig wijziging der
omstandigheden dat ( verdere ) nakoming van JURA BV ´s verplichtingen voor JURA BV zo bezwaarlijk wordt, dat
deze redelijkerwijs van JURA BV niet kan worden gevergd, heeft JURA BV het recht na de klant van zodanige omstandigheden
op de hoogte te hebben gesteld, zonder rechtelijke tussenkomst de aanbieding te annuleren, de uitvoering der overeenkomst
op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, door de klant en/of derden geleden,
gehouden zal zijn. De klant zal JURA BV volledig vrijwaren van iedere claim van derden ter zake.
12 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle aanbiedingen en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen terzake
van of voortvloeiend uit door JURA BV gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden berecht
door de bevoegde rechter te rechtbank Limburg, Nederland, met dien verstande dat JURA BV te hare keuze een procedure kan
instellen bij een bevoegd rechter elders.
13 Afwijkingen
Bedingen, welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden slechts als zij schriftelijk door JURA BV zijn bevestigd. In
zo´n geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.